Quasar Affiliates - Staging | Regulamin
20132
page-template-default,page,page-id-20132,edgt-core-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,hudson-ver-1.2, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-4.7,vc_responsive
 

Regulamin

Partnerzy Quasar

GRACZ

Gracz jest uznawany za zatwierdzonego i legalnego po pierwszej rejestracji w Quasargaming.com i zdeponowaniu kwoty minimalnej, wymaganej przez Quasargaming.com. Po rejestracji gracz należy do Quasargaming.com. Gracz musi przestrzegać zasad i zapisów regulaminu Quasargaming.com. Partner musi działać w zgodzie z prawem obowiązującym w obszarze jego działania.

 

Umowy Partnerskie nie obowiązują na wyłączność, chociaż niektóre promocje mogą być oferowane wyłącznie określonej grupie graczy zarejestrowanych przez Partnerów, która każdorazowo będzie określana przez Quasargaming.com. Quasargaming.com zastrzega sobie prawo do zerwania relacji partnerskich z dowolnego powodu, bez wyjaśnienia Partnerowi, a wszelkie zobowiązania wobec Partnera po zerwaniu współpracy zostaną unieważnione jeżeli Partnerowi udowodni się działanie niezgodnie z dowolnym zapisem regulaminu.

 

Partner nie będzie reklamował Quasargaming.com lub produktów firmy w jakikolwiek sposób, który może być szkodliwy dla Quasargaming.com. Partner nie będzie korzystał z metod uznawanych za rozsyłanie spamu. Szkody i wydatki poniesione w związku z takimi działaniami obciążą Partnera.

 

Partner nie ma pozwolenia na „sprzedaż” lub zlecenia niniejszej umowy innemu Partnerowi/ Partnerowi drugiego poziomu bez uprzedniej zgody ze strony Quasargaming.com.

 

Partnerowi przydzielony zostanie Menadżer Partnera. Wszelka komunikacja między przydzielonym Menadżerem Partnera i inna komunikacja z Quasargaming.com podlegają zapisom niniejszej umowy.

 

Partner nie będzie obciążać Quasargaming.com odpowiedzialnością za jakiekolwiek szkody, pośrednie lub bezpośrednie, za jakiekolwiek szkody specjalne, zadośćuczynienia lub straty reputacji powstałe w wyniku lub w związku z niniejszą umową.

1. UMOWA

1.1 Niniejszy dokument („Umowa” lub „Regulamin”) określa regulamin relacji między nami, Quasar Limited i QSL Support N.V. (kolektywnie od tej pory określanym jako „Quasargaming.com”, „my” lub „nasze” ) oraz Tobą (od tej pory określanym jako „Ty”, „Twoje” lub „Partner”), w związku z Twoją aplikacją o dołączenie do naszego programu Partnerskiego oraz prośbą o możliwość promowania strony internetowej www.Quasargaming.com i naszych usług.

 

1.2 Quasargaming.com zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszej Umowy zgodnie z własnym uznaniem. Wersja zamieszczona na stronie internetowej QuasarPartners.com zawsze będzie wersją obowiązującą i jednocześnie tą, do której odnosić się będzie Partner. W Twojej gestii leży bycie na bieżąco z aktualną wersją niniejszej Umowy, jak również zapoznawanie się ze zmianami, które mogą mieć na Ciebie wpływ. Dla tego celu Partnerom zaleca się okazjonalne czytanie Umowy.

 

W przypadku, gdy zmiany w Umowie są znaczące, Quasargaming.com może, ale nie musi, poinformować Partnera o tych zmianach, a Partner będzie musiał zaakceptować Umowę ponownie przed przejściem do Konta Partnera. Zmiany kosmetyczne nie będą przekazywane Partnerowi.

 

Jeśli dowolna zmiana w niniejszej Umowie jest dla Partnera nie do przyjęcia, to jedyną możliwością dla Partnera w stosunku do Quasargaming.com jest zakończenie uczestnictwa w Programie Partnerskim. Ze strony Partnera dalsze (i) uczestnictwo w Programie Partnerskim, (ii) korzystanie ze strony Partnerskiej Quasargaming.com oraz/albo Narzędzi Marketingowych oraz (iii) przyjmowanie dowolnych prowizji Partnera ze strony Quasargaming.com potwierdza, że Partner akceptuje bez zastrzeżeń niniejszą Umowę (i wszystkie jej modyfikacje).

 

1.3 Aby dołączyć do naszego Programu Partnerskiego musisz zaakceptować regulamin, jak również przesłać wypełniony internetowy formularz aplikacyjny. Quasargaming.com we własnym zakresie określa, czy zaakceptować Twoją aplikację do naszego Programu Partnerskiego. Podejmowane decyzje są ostateczne. Po podjęciu decyzji odnośnie Twojej aplikacji powiadomimy Cię o niej wysyłając na adres email informację o przyjęciu lub odrzuceniu Twojej aplikacji do Programu Partnerskiego. Jeśli procedura przebiegnie pomyślnie, w trakcie promowania oraz dokonywania działań marketingowych na rzecz strony internetowej Quasargaming.com i oferowanych na niej usług, obowiązywać Cię będą zapisy regulaminu opisane w niniejszej Umowie. Quasargaming.com powiadomi Cię mailowo o wyniku aplikacji.

 

1.4 Quasargaming.com i Partner zgadzają się na promowanie Quasargaming.com przez Partnera w dowolnym miejscu wybranym przez Partnera, za wyjątkiem USA, Francji, Włoch, Austrii, Szwajcarii, Holandii, Finlandii, Singapuru i Zjednoczonego Królestwa.

2. OGÓLNE

2.1 Po przesłaniu internetowego formularza rejestracyjnego QuasarPartners.com (Rejestracji), Quasargaming.com oceni Rejestrację i powiadomi Partnera pisemnie o swojej decyzji odnośnie przyjęcia lub odrzucenia jego prośby. Przesłanie Rejestracji przez Partnera i akceptacja jej przez Quasargaming.com będzie oznaczać: (i) przyznanie niewyłącznego, nieprzenaszalnego prawa oraz licencji na czas trwania niniejszej Umowy do korzystania z własności intelektualnej Quasargaming.com (przykładowo mogą to być: prawa autorskie, znaki towarowe, znaki usług, logo oraz nazwy handlowe) w połączeniu z Narzędziami Marketingowymi (zgodnie z poniższą definicją), które Parter może wyświetlać na swojej stronie oraz (ii) prawo polecania Quasargaming.com klientom w zamian za zachętę pieniężną ustaloną w oparciu o Model Prowizji (Program Partnerski) przekazywaną Partnerowi, zgodnie z niniejszym regulaminem. Jeśli Rejestracja zostanie odrzucona z powodów technicznych, to taką Rejestrację można powtórzyć po trzydziestu (30) dniach, jeśli problemy techniczne zostaną rozwiązane.

 

2.2 Partner niniejszym akceptuje jego mianowanie jako Partnera Quasargaming.com, zgodnie z zapisami niniejszej Umowy. W związku z tym mianowaniem Quasargaming.com przyznaje Partnerowi niewyłączne prawo do przekierowywania potencjalnych graczy przy pomocy linków, bannerów i innego rodzaju Narzędzi Marketingowych (zgodnie z opisaną definicją) do Quasargaming.com zgodnie z zapisami regulaminu niniejszej Umowy. Niniejsza Umowa nie przyznaje Partnerowi wyłącznego prawa do asysty Quasargaming.com przy świadczeniu usług, gdyż Quasargaming.com zastrzega sobie prawo do świadczenia usług we własnym zakresie lub przy pomocy ustalonych podmiotów trzecich.

 

2.3 Partner potwierdza, że niezależnie ocenił zalety uczestnictwa w Programie Partnerskim i nie polega na żadnym przedstawicielu, gwarancji  lub oświadczeniu innym, niż ustalone w niniejszej Umowie. Jak zostało to wyraźnie opisane wyżej, Quasargaming.com zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłaty dla Partnera, jeżeli naruszy on określony tu regulamin.

3. OBOWIĄZKI PARTNERA

3.1 Oprócz wypełniania obowiązków i zobowiązań Partnera, Partner będzie się starał implementować wywiady, promocje, bannery, linki śledzące (np. linki tekstowe Quasargaming.com), informacje, obrazy, dźwięki i inne materiały promocyjne dostarczane przez Quasargaming.com (i określane kolektywnie jako Narzędzia Marketingowe), jak również powiązane wiadomości email i inną komunikację. Partner może prezentować te materiały na stronach internetowych, w wiadomościach email oraz na wydrukach, jednak czyni to na własną odpowiedzialność i na własny koszt.

 

3.2 Quasargaming.com zastrzega sobie prawo do zatwierdzania wszelkich treści, które są promowane na stronie internetowej Partnera. Quasargaming.com zastrzega sobie prawo do zakończenia ze skutkiem natychmiastowym niniejszej Umowy, w przypadku gdy Partner korzysta z nieodpowiednich i nieautoryzowanych treści, zgodnie z opisem w dziale 4 niniejszej Umowy.

 

3.3 Partner będzie starać się utrzymać na swojej stronie aktualność, dokładność i bieżący stan Narzędzi Marketingowych i danych związanych z kasynem. Quasargaming.com zastrzega sobie prawo do zakończenia niniejszej Umowy, w przypadku gdy Partner: (i) nie wykona aktualizacji w odpowiednim czasie, (ii) w sposób ciągły będzie korzystać i promować nieaktualne informacje i bannery powiązane z kasynem w sposób jawny, nierozsądny oraz/albo szkodliwy dla Quasargaming.com lub (iii) zniesławi, zdyskredytuje lub zohydzi Quasargaming.com przez nieprawdziwe lub błędnie zinterpretowane działania marketingowe, zarówno pisemne, jak i mówione.

4. WYTYCZNE DLA PARTNERA

4.1 Partner będzie osobiście odpowiedzialny za rozwój, działanie i utrzymanie stron(y) internetowej Partnera, w tym stron WAP, (stron Partnera) oraz wszystkich materiałów, które się na nich pojawiają. Przykładowo Partner jest odpowiedzialny za osobiste upewnianie się, że materiały zamieszczane na Stronach Partnerskich nie są  oszczercze lub w inny sposób nielegalne. Quasargaming.com nie ma żadnego zobowiązania do przeglądania treści na Stronach Partnerskich oraz zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności związanej z tymi kwestiami. Dodatkowo Partner zabezpieczy Quasargaming.com od wszelkich roszczeń, uszkodzeń i wydatków (w tym, lecz nie tylko, opłat za prawników) związanych z rozwojem, działaniem, utrzymaniem i treściami zamieszczanymi na Stronach Partnerskich.

 

4.2 Wszelkie Narzędzia Marketingowe muszą zostać odpowiednio otagowane z odpowiednimi identyfikatorami Partnerów (Tag Bannerowy Partnera). Partner będzie otrzymywał wynagrodzenie wyłącznie za Graczy, którzy zostaną poprawnie oznaczeni Tagiem Partnera. W wyłącznej gestii Partnera leży zapewnienie poprawnego wykorzystania Tagu Partnera we wszystkich Narzędziach Marketingowych zgodnie z instrukcjami Quasargaming.com.

 

4.3 Partnerowi nie wolno wykorzystywać bannerów, linków i reklam innych niż te dostarczone przez Quasargaming.com, chyba że uzyskano wyraźną, pisemną zgodę od Menadżera Programu Partnerskiego. Dodatkowo Partner nie może modyfikować Narzędzi Marketingowych w żaden sposób. Niezastosowanie się do tych zastrzeżeń będzie skutkowało natychmiastową likwidacją konta Partnera.

 

4.4 Partner jest odpowiedzialny za legalność wszelkich materiałów zamieszczanych na Stronie Partnera, jak również za nienaruszanie przez te materiały żadnych praw dowolnego podmiotu trzeciego. Dodatkowo Partner musi zapewnić, że na stronie nie będą zamieszczone jakiekolwiek treści lub informacje, które (i) są skierowane do dzieci lub nieletnich, (ii) promują treści jednoznaczne seksualnie, (iii) promują przemoc, (iv) promują dyskryminację rasową, religijną, narodową, seksualną, wiekową, odnoszącą się do niepełnosprawności lub (v) promują nielegalne działania.

 

4.5 Partnerowi nie wolno zamieszczać żadnych Narzędzi Marketingowych w niepożądanych wiadomościach email lub innej nieautoryzowanej formie marketingu. Gracze, którzy dołączą w wyniku nielegalnych lub nieautoryzowanych działań, co zostanie określone przez Quasargaming.com we własnej gestii, nie będą liczeni do prowizji Partnera. Złamanie ze strony Partnera zapisów Działu 4.5 będzie podstawą do natychmiastowego zakończenia niniejszej Umowy przez Quasargaming.com bez uprzedniego powiadamiania Partnera.

 

4.6 Partner nie może brać udziału lub być częścią, zarówno bezpośrednio jak i pośrednio, planowania, generowania, tworzenia lub rozsyłania spamu (niepożądanej poczty email). Wszelka forma spamu będzie skutkowała rozpoczęciem sprawdzenia i przeprowadzenia śledztwa w sprawie postępowania Partnera w ramach Programu Partnerskiego, jak również zatrzymania wszelkich prowizji oczekujących, aż do zakończenia śledztwa.

 

4.7 Możliwości marketingowe prezentowane w niniejszym Programie Partnerskim przeznaczone są wyłącznie do wykorzystania komercyjnego, a Partner, członkowie jego rodziny, przyjaciele i wspólnicy nie mogą dokonywać zakupów, bezpośrednio lub pośrednio, przy pomocy Tagu Partnera dla osobistej korzyści Partnera lub do nieuczciwego zwiększenia prowizji płaconej Partnerowi. Mimo tych zapisów, Partner jest zobowiązany, a nawet zachęcany, do wykonania ograniczonej ilości transakcji na stronie internetowej Quasargaming.com dla ewaluacji, wyłącznie w celach niekomercyjnych. Transakcje wykonane wbrew niniejszemu zapisowi zostaną uznane za działania nieuczciwe i zostaną odprowadzone od prowizji Partnera i jego płatności, zgodnie z zapisami w dziale 5.

 

4.8 Partner nie będzie czerpać korzyści ze znanego mu, podejrzewanego przez niego lub nawet mu nieznanego ruchu sieciowego, generowanego w sposób nieuczciwy, niezależnie od tego czy w jego wyniku Klienci oraz/albo Quasargaming.com ponieśli czy nie ponieśli szkody. Dla celów wyjaśnienia, a nie ograniczenia, jeśli Gracz przekierowany na Quasargaming.com za pomocą Tagu Partnera będzie zamieszany w nieuczciwe zachowania, Quasargaming.com zastrzega sobie prawo to zachowania lub odebrania prowizji wypłaconej Partnerowi za takiego Gracza. Decyzje ze strony Quasargaming.com w tej materii będą ostateczne i wiążące.

 

4.9 Pod żadnym warunkiem Partner nie może korzystać lub próbować korzystać z jakichkolwiek nazw domen do promowania marek, które mogą być myląco podobne do nazw domen zarejestrowanych przez Quasargaming.com. Dla celów wyjaśniania, a nie ograniczania, Partnerzy nie mogą korzystać z takich nazw domen, które są identyczne lub brzmią, wyglądają lub tylko lekko różnią się od dowolnej z domen Quasargaming.com. Złamanie postanowień przez Partnera, zgodnie z ustaleniami Quasargaming.com, będzie podstawą do natychmiastowego zakończenia niniejszej Umowy przez Quasargaming.com bez uprzedniego powiadamiania Partnera oraz do odebrania mu jakiejkolwiek prowizji, oprócz wszelkich innych praw i środków dostępnych Quasargaming.com, zgodnie z zapisami niniejszej Umowy lub prawem.

5. OBOWIĄZKI QUASARGAMING.COM

5.1 Quasargaming.com będzie utrzymywać zapisy o każdym Graczu zarejestrowanym za pośrednictwem Programu Partnerskiego i będzie śledzić działania każdego Gracza. „Gracz” w niniejszej Umowie jest definiowany jako osoba, która rejestruje się w Quasargaming.com po wejściu przez link dostarczony przez Partnera. Jeśli nie zostanie to wyraźnie ustalone inaczej w formie pisemnej, Gracz musi zostać zidentyfikowany na podstawie Tagu Partnera. Gracza obowiązują zapisy polityk i procedury działania Quasargaming.com. W związku z tym Quasargaming.com nie może być odpowiedzialne w przypadku odmowy Gracza lub zamknięcia konta Gracza.

 

5.2 Quasargaming.com będzie śledzić działania każdego Gracza i dostarczać Partnerowi raporty te działania podsumowujące. Forma, treść i częstotliwość raportów może być różna, w zależności od własnych ustaleń Quasargaming.com. Quasargaming.com będzie się starać umożliwić Partnerowi internetowy dostęp do raportów dotyczących działalności i statystyk Gracza, co ma pomóc Partnerowi skutecznie promować Quasargaming.com. Partner ma dostęp do takich raportów przy pomocy loginu i tajnego hasła, które zostanie dostarczone po zakończeniu procesu rejestracji. Informacje, które Quasargaming.com zbiera i raportuje Partnerowi mogą zawierać, bez ograniczenia, łączną liczbę Graczy przypisanych Partnerowi, zyski, straty, zyski netto, odchylenia netto, odciągnięcia, zarobione prowizje oraz inne ważne dane, związane z wydajnością materiałów promocyjnych oraz danych o koncie osobistym.

 

5.3 Quasargaming.com będzie regularnie dostarczać Partnerowi specjalne materiały promocyjne i zasoby (inne niż standardowe Narzędzia Marketingowe), które pomogą Partnerowi przekierowywać ruch na stronę  Quasargaming.com.

 

5.4 Quasargaming.com będzie płacić Partnerowi prowizje za polecenia w oparciu o mający odniesienie model dochodu, zgodnie z poniższymi ustaleniami lub zgodnie z pisemnymi ustaleniami między Partnerem i Quasargaming.com:

 

Poziom 1. 0 € do 10000 € – 30% dochodu netto

Poziom 2. 10000 € do 30000 € – 35% dochodu netto

Poziom 3. 30000 € + 40% dochodu netto

 

5.5 Mimo zapisów w poprzedzającej klauzuli, Quasargaming.com zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości prowizji za polecenia dla Partnerów w określonych wyjątkowych sytuacjach, w rozsądnych granicach. Te wyjątkowe sytuacje to, lecz nie tylko, sytuacje opisane w dziale 12 niniejszej Umowy.

6. PROWIZJE I WYPŁATY

6.1 Quasargaming.com będzie wypłacać prowizje od dochodów generowanych przez Graczy, których Partner przekierował do Quasargaming.com.

 

6.2 Udział od dochodu kasyna – prowizje Partnera są wyliczane na podstawie dochodów netto Gracza. Dochód netto gracza jest zdefiniowany w niniejszej Umowie jako dochód Gracza (pieniądze/obstawione zakłady) minus wygrane Gracza, darmowe kredyty, zwroty pieniężne Gracza, opłaty za progresywnego jackpota, bonusy, odpowiednie opłaty administracyjne oraz/albo manipulacyjne, jak również wszelkie obowiązujące podatki i daniny (wliczając VAT).

 

6.3 Bez odnoszenia się do zapisów poprzedniej klauzuli, w ramach ukłonu w stronę Partnerów, Quasargaming.com może nałożyć zmniejszoną stawkę VAT na prowizje powstałe z ruchu wygenerowanego z określonych obszarów, okresowo ustalanych przez Quasargaming.com. Mimo to, Quasargaming.com zastrzega sobie prawo do zniesienia tej uprzejmości wedle własnego uznania i bez zobowiązania do uprzedniego powiadomienia oraz do nałożenia pełnej stawki VAT obowiązującej dla takich prowizji zgodnie z prawem.

 

6.4 Polityka potrącania zwrotów Quasargaming.com jest następująca: dla celów niniejszej Umowy zwrot powstaje, gdy Gracz zgłasza, że na jego koncie metody płatniczej (również karty debetowej lub kredytowej) wykonano nieautoryzowane transakcje. Gracz odwołuje się od obciążeń do menadżera lub operatora konta metody płatności internetowej (na przykład do banku), zgłaszając nieuczciwe wykorzystanie metody płatności internetowej przez podmiot trzeci. Gdy Gracz będzie domagał się zwrotu, udział Partnera w danych dochodach netto zostanie zniesiony i odciągnięty od miesięcznej prowizji Partnera. Jeśli w wyniku odciągnięcia powstanie ujemny bilans dla Partnera to nie będzie on otrzymywał przyszłych prowizji, aż do momentu pokrycia zwrotu. Jeśli jednak zwrot zostanie przez bank Gracza odrzucony to dochód netto zostanie zwrócony Partnerowi i wliczony do jego prowizji miesięcznej.

 

6.5 Ujemny bilans Partnera wynikający z wygranych Gracza nie jest przenoszony z miesiąca na miesiąc.

 

6.6 Quasargaming.com wylicza płatności z tytułu prowizji na koniec każdego miesiąca i wykonuje płatności piętnastego (15) dnia miesiąca następnego. Płatności dokonywane są przelewem bankowym lub bezpośrednio na konto internetowe wskazane przez Partnera (np. Neteller lub Moneybookers lub przelew bankowy). Partner jest odpowiedzialny za wybranie metody płatności. Partner jest odpowiedzialny za dostarczenie Quasargaming.com poprawnych danych do płatności (np. dane konta internetowego, adresu mailowego i dane banku).

 

6.7 Minimalna prowizja miesięczna, jaką Partner otrzyma od Quasargaming.com, wynosi pięćdziesiąt euro (50 €). Niewypłacona kwota prowizji zostanie przeniesiona i dodana do prowizji w kolejnym miesiącu.

 

6.8 Partner potwierdza, że, o ile nie zostanie to inaczej ustalone, żaden dochód, podatki lub inne kwoty nie będą przechowywane lub kumulowane przez Quasargaming.com dla korzyści Partnera z prowizji opłaconych. Na Partnerze spoczywa wyłączna odpowiedzialność za regulowanie wszelkich powstałych należności podatkowych.

 

6.9 Partner potwierdza, że żadna prowizja nie będzie wypłacana z ruchu z terytoriów zakazanych, zgodnie z punktem 1.4. Dla tych rynków oferowane będą modele Planów bez nagród.

7. POLITYKI I POUFNOŚĆ

7.1 Partner potwierdza, że Quasargaming.com przejmuje własność wszystkich Graczy, którzy zarejestrują konto w Quasargaming.com. Partner działa wyłącznie jako źródło polecające dla Quasargaming.com i nie zachowuje innych praw wobec Graczy. Po otwarciu konta,  Gracz podlega wszelkim regulaminom, politykom i procedurom działania obowiązującym w Quasargaming.com.

 

7.2 Quasargaming.com zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia Gracza lub zamknięcia konta Gracza, jeśli takie działania są niezbędne do spełnienia zapisów regulaminu.

 

7.3 W trakcie obowiązywania niniejszej Umowy, i w czasie późniejszym, Partner może mieć dostęp do określonych danych zastrzeżonych, poufnych, własnościowych i wrażliwych, odnoszących się do prowadzonych interesów, działań lub technologii Quasargaming.com. Partner zgadza się nie ujawniać danych poufnych żadnemu podmiotowi trzeciemu i nie wykorzystywać danych w sposób nieautoryzowany, chyba że uzyska pisemną zgodę bezpośrednio od Quasargaming.com.  Jeśli taka zgoda zostanie uzyskana, Partner zgadza się korzystać z tych poufnych danych tylko dla celów niniejszej Umowy. Zobowiązanie Partnera wynikające z Działu 6(c) będzie trwało po zakończeniu niniejszej Umowy.

8. BRANDING PARTNERA

Jeśli Partner będzie chciał prowadzić działania marketingowe i promocyjne Quasargaming.com przy pomocy własnego brandingu, logo i projektów (określanych kolektywnie jako Branding), Partner będzie działać zgodnie z zapisami ustalonymi w dziale 8 wraz z innymi zapisami, które mają odniesienie do materiałów marketingowych Partnera:

 

(i) Partner będzie zobowiązany do uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Quasargaming.com na proponowany Branding (i wszelkie pochodne materiałów i ich modyfikacji);

 

(ii) Partner musi mieć wyraźnie wyeksponowany Branding nazwy Quasargaming.com i zapewnić należyty i wyraźny przekaz dla Gracza, uświadamiający, że będzie grał na oprogramowaniu Quasargaming.com oraz otrzymywał wsparcie i stałe promocje bezpośrednio od Quasargaming.com;

 

(iii) Branding musi w pełni należeć do Partnera i nie może naruszać żadnych praw do własności intelektualnej podmiotów trzecich.

9. GWARANCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

9.1 Quasargaming.com opiekuje się stroną internetową Quasargaming.com oraz stronami każdego z podmiotów zależnych i będzie działać w zakresie aktualnych możliwości technicznych. Nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za następujące roszczenia.

 

9.2 Odpowiedzialność przedstawicieli prawa i wydelegowanych przedstawicieli Quasarslots będzie ograniczona do celowego i poważnego zaniedbania. Odpowiedzialność Quasarslots „z jakiegokolwiek powodu” zostanie ograniczona do kwoty prowizji płaconej Partnerowi w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Jeśli umowa została zakończona przed upływem sześciu miesięcy, to prowizja wypłacona do tego czasu będzie obowiązywała przy wyliczaniu szkód.

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA

10.1 Partner będzie bronił, zabezpieczał i utrzymywał bezpieczeństwo Quasargaming.com i jego dyrektorów, kadry zarządzającej, pracowników oraz przedstawicieli przed jakąkolwiek odpowiedzialnością, stratami, szkodami i kosztami, w tym rozsądnymi kosztami wynajmu prawnika, które wynikną, powstaną lub w jakikolwiek sposób będą powiązane z (i) naruszeniem przez Partnera dowolnej gwarancji, przedstawicielstwa lub zobowiązania zawartego w niniejszej Umowie, (ii) sprawności wykonywania przez Partnera obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, (iii) niedbalstwa ze strony Partnera lub (iv) uszkodzenia ciała spowodowanego pośrednio lub bezpośrednio przez niedbalstwo Partnera lub zamierzone działania lub zaniechania, jak również nieautoryzowane wykorzystanie Narzędzi Marketingowych/Tagu Partnera.

 

10.2 Quasargaming.com nie daje żadnych gwarancji lub sugestii gwarancji odnośnie Programu Partnerskiego lub ustaleń wypłaty prowizji (w tym, lecz nie tylko, ich funkcjonalności, gwarancji dopasowania,  rynkowości, legalności, nienaruszania zasad lub ukrytych gwarancji wynikających z wydajności, transakcji lub wykorzystania handlowego). Dodatkowo Quasargaming.com nie gwarantuje, że działanie strony internetowej Quasargaming.com będzie nieprzerwane i bezbłędne, jak również nie będzie odpowiadać za konsekwencje zakłóceń i błędów.

 

10.3 Quasargaming.com nie będzie ponosić odpowiedzialności za niebezpośrednie, specjalne lub wynikające szkody (lub jakiejkolwiek straty dochodu, zysków lub danych), powstałe w związku z niniejszą Umową lub Programem Partnerskim, nawet jeśli Quasargaming.com zostało powiadomione o możliwości powstania takich szkód. Co więcej, łączna odpowiedzialność Quasargaming.com powstała w związku z niniejszą Umową i Programem Partnerskim nie przekroczy łącznej kwoty prowizji i opłat za polecenia wypłaconych lub należnych Partnerowi z tytułu tej Umowy w trakcie ostatnich dwunastu (12) miesięcy przed datą, w której takie szkody powstały. Wszelka odpowiedzialność powstała w wyniku obowiązywania niniejszej Umowy zostanie pokryta całkowicie z prowizji i wygenerowanych opłat za polecenia oraz ograniczy się do szkód bezpośrednich. Nic w niniejszej Umowie nie będzie skonstruowane tak, by dawać jakiekolwiek prawa, zadośćuczynienia lub korzyści dla jakiejkolwiek osoby lub podmiotu, niebędących stroną w niniejszej Umowie.

11. TERMINY I ZAKOŃCZENIE

11.1 Umowa może zostać zakończona przez dowolną ze stron z efektem natychmiastowym bez uprzedniego powiadomienia i bez ujawniania powodu. W dowolnym przypadku Umowa zostaje zakończona przez Quasargaming.com jeśli Partner naruszył ważne zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy lub wykonanie postanowień Umowy nie jest możliwe od strony prawnej lub też jest niedopuszczalne. Adres email Quasargaming.com dla celów powiadomień to: Partners@Quasargaming.com, a adres Partnera do celów powiadomień jest ten sam, co wpisany na koncie Partnera w momencie wysyłania powiadomienia.

 

11.2 Przed zakończeniem:

 

(i) Partner musi usunąć wszelkie odniesienia ze strony internetowej i wszelkich innych połączeń Partnera, w tym, lecz nie tylko, usunąć wszelkie Narzędzia Marketingowe i wyłączyć wszelkie łącza do strony Klienta;

 

(ii) Wszelkie prawa i licencje przyznane Partnerowi w ramach niniejszej Umowy zostaną natychmiastowo usunięte, a wszelkie prawa przywrócone odpowiednim licencjodawcom. Partner zaprzestanie korzystania ze wszelkich znaków towarowych, znaków serwisowych, logo oraz innych elementów pochodzących z Quasargaming.com;

 

(iii) Partner zachowa prawo wyłącznie do prowizji zarobionych i niewypłaconych za Graczy oznaczonych Tagiem Partnera aż do daty zakończenia Umowy; z zastrzeżeniem, że Quasargaming.com może wstrzymać wszelkie prowizje Partnera przez rozsądny okres, by zapewnić wypłacenie poprawnej kwoty. Niniejszym wyjaśnia się, że aż do faktycznego dnia zakończenia umowy, Partner będzie miał prawo do otrzymywania prowizji wyłącznie za Graczy oznaczonych Tagiem Partnera przed wspomnianą datą;

 

(iv) Pomimo zapisów w dziale 10b(iii) powyżej, jeśli niniejsza Umowa zostanie zakończona przez Quasargaming.com na podstawie złamania przez Partnera dowolnego zapisu niniejszej Umowy to jedynym zobowiązaniem Quasargaming.com będzie wypłacenie Partnerowi prowizji zarobionych, lecz niewypłaconych do czasu zakończenia umowy. Jednocześnie nie powstanie zobowiązanie do wypłaty dalszych prowizji za Graczy poleconych Klientom przez tego Partnera;

 

(v) Partner musi zwrócić Quasargaming.com wszelkie poufne dane (oraz wszelkie ich kopie i ich pochodne) znajdujące się w posiadaniu, pod kontrolą lub w pieczy Partnera oraz

 

(vi) Partner zwolni Quasargaming.com ze wszelkich zobowiązań i odpowiedzialności powstałych lub pojawiających się po dacie zakończenia, za wyjątkiem uszanowania zobowiązań, które z natury mają obowiązywać na zakończenie. Zakończenie nie zwolni Partnera z odpowiedzialności powstałych w wyniku złamania niniejszej Umowy, które powstały przed jej zakończeniem.

12. KONTA NIEAKTYWNE I UŚPIONE

12.1 W przypadku gdy Konto Partnera zostaje uznane za Nieaktywne, Quasargaming.com zastrzega sobie prawo do likwidacji danego Konta Partnera. Likwidacja będzie wykonana zgodnie z opisem w dziale 11. Jeśli Partner będzie chciał wznowić współpracę z Quasargaming.com to potrzebna będzie ponowna rejestracja.

 

12.2 Po przeprowadzeniu nowej rejestracji Partner nie będzie mógł korzystać z kursu prowizji za polecenie opartego na poprzednio obowiązującym modelu dochodowym. Obowiązywać będą nowe taryfy, oparte na obowiązującym modelu dochodowym dla nowo zarejestrowanych Partnerów.

 

12.3 Dla celu niniejszego regulaminu Konto Partnera zostanie uznane za „Nieaktywne” gdy przez okres sześciu (6) miesięcy od daty otwarcia Konta Partnera do Quasargaming.com nie zostanie polecony żaden Gracz.

 

12.4 Quasargaming.com nie będzie odpowiadać za powiadomienie Partnera o tym, że jego Konto Partnera jest zagrożone uznaniem za Nieaktywne i w gestii Partnera leży zapobieżenie takiej likwidacji Konta Partnera z powodu Braku Aktywności.

 

12.5 Jeśli Konto Partnera zostanie uznane za Uśpione Quasargaming.com zastrzega sobie prawo do zmiany taryfy prowizji za polecenia danego Partnera na tą samą, którą generują wszyscy nowi  Gracze.

 

12.6 Dla celu niniejszego regulaminu Konto Partnera zostanie uznane za „Uśpione” gdy Partner wygeneruje Graczy po otwarciu Konta Partnera i później, jednak zaprzestanie generowania nowych Graczy przez okres sześciu (6) miesięcy.

 

Niniejsza Umowa Partnerska jest dostępna w Internecie w różnych językach. W przypadku powstania konfliktów między różnymi wersjami językowymi niniejszej Umowy Partnerskiej obowiązujące będą zapisy wersji angielskiej.

 

Niniejsza umowa i wszelkie związki, dyskusje i inne powstałe w związku z nią kwestie będą zarządzane i tworzone zgodnie z prawem Malty.

Ostatnia aktualizacja 23/11/2015